Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica | linkprojekt@linkprojekt.sk | +421 484 716 022
„Ľudia budujú mnoho múrov, ale málo mostov“ J. F. Newton

Slider

Sme

Linkprojekt
 • špecialistom na projektovanie mostných konštrukcií vo všetkých stupňoch realizácie stavby

 • expertom na špeciálnu statiku a dynamiku všetkých typov konštrukcií

 • odborným konzultantom v oblasti mostných stavieb a konštrukcií

 • členom skupiny HBH projekt spol. s r.o. – jedného z najvýznamnejších zoskupenií v ČR a na Slovensku pre prípravu dopravných a inžinierskych stavieb

 • držiteľom certifikátov kvality pre projektovú a inžiniersku činnosť vo výstavbe

 • partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť

Projekty HP

Naše referencie

Cestné mosty

Projektovanie mostov vo všetkých fázach prípravy a realizácie stavby je našou hlavnou špecializáciou. Máme za sebou desiatky úspešných projektov od malých mostíkov až po veľké a zložité diaľničné mostné stavby. Zobraziť cestné mosty

Lávky

Lávky pre peších a cyklistov sú korením našej projektantské práce. Na rozdiel od cestných mostov dávajú väčšiu voľnosť pre originálne a kreatívne architektonické riešenie. Mnohé z našich projektov získala práve vďaka tomu aj prestížne odborové ocenenie. Zobraziť lávky

Štúdie

So štúdiami mostov a lávok sa zúčastňujeme architektonických súťaží. Nebojíme sa pustiť aj do originálnych riešení a kombinovať moderné trendy, neopozeraný dizajn a netradičné materiály s citlivým zasadením stavby do okolitého prostredia. Aj pri tých najodvážnejších návrhoch však berieme ohľad na reálnosť a ekonomiku stavby. Zobraziť štúdie

Ľudia

Náš tím tvoria v súčasnosti 4 desiatky vysoko kvalifikovaných zamestnancov – inžinierov, konštruktérov a administratívnych pracovníkov. Väčšina z nich pracuje v materskej spoločnosti v Brne. Dcérska spoločnosť na Slovensku zamestnáva v súčasnosti 5 inžinierov so všetkou podporou materskej spoločnosti. Vedením dcérskej spoločnosti v Banskej Bystrici je poverený Ing. Martin Kollár.

Vedenie firmy

Petr Damek
Riaditeľ spoločnosti
Ing. Petr Damek

Peter je zakladajúcim spoločníkom a konateľom Link projektu a na jeho čele stojí od samotného počiatku.

Má za sebou viac ako dvadsaťročnú prax v oblasti projektovania mostných konštrukcií rôznych typov.

KĽÚČOVÉ REFERENCIE:

Mosty na R52 Rajhrad-Pohořelice (ČR)

Diaľničné nadjazdy na úseku Rýchlostné komunikácie R52. Prevažne štíhle monolitické predpäté konštrukcie.

R3510. objekt 201

Dvojpólový integrovaný predpätý betónový most tvorený parapetným nosníkom. Prevádza poľnú cestu. Ocenený ako Mostné dielo roka.

 

R3509 – Obchvat Olomouca (ČR)

Koordinátor mostných objektov. Mosty na trase zahŕňajú estakádu objekt č. 202, monolitickú konštrukciu s nábehy o rozpätí 42 m betónovanú pomocou dolnej výsuvnej skruže. Ďalej veľké množstvo monolitických predpätých mostných konštrukcií na MUK, najmä prierezov typu „jednotrám“, dvojtrám alebo doska. Trasa zahŕňa aj integrované mosty pre poľné cesty tvorené parapetnými nosníky.

Expertná činnosť

Mosty na R5205, R5206 a R48.

Tomáš Kulhavý
Technický riaditeľ
Ing. Tomáš Kulhavý, Phd.

Tomáš je skúseným projektantom s dlhoročnou praxou vrátane účasti na realizovaných projektoch v zahraničí. Niekoľko rokov pôsobil na stavbe zaveseného mosta cez Fraser River v Kanade alebo na projekte výstavby vysokorýchlostnej železnice – Taiwan High Speed ​​Rail Project na Tchaiwane.

Tomáš je zakladajúcim spoločníkom Link projektu, jeho konateľom a súčasne technickým riaditeľom. Koordinuje prácu projekčných tímov a dohliada na kvalitu výstupov.

KĽÚČOVÉ REFERENCIE:

Lávka pre peších v Eugene (USA)

Nezávislý statický výpočet visutej konštrukcie o troch poliach s rozpätím 23 + 103 + 23 m cez rieku Willamette s mostovkou zostavenou z betónových prefabrikovaných segmentov. Nosné káble sú podporované oceľovými pylónmi v tvare písmena „A“ a zakotvené v kotevných blokoch na oboch brehoch pomocou oceľových tiahel. Most bol dokončený v roku 1999.

Diaľničný nadjazd pri Olomouci (ČR)

Statický výpočet predpätého betónového mosta o dvoch poliach cez rýchlostnú cestu R35. Priečny rez je tvorený dvoma parapetnými nosníkmi v tvare zvodidiel New Jersey spojených betónovou doskou. Stredná podpera je tvorená prefabrikovanou železobetónovou stojkou v tvare písmena „V“. Koncové priečniky mosta sú priamo podporované vŕtanými pilótami. Most bol dokončený v roku 2000.

Lávka pre peších na obchvate Plzne (ČR)

Projekt zaveseného mosta cez diaľnicu D5. Mostovka je tvorená dvoma oceľovými rúrami spojenými železobetónovou doskou. Pôdorys mostovky je v tvare písmena „S“ so špirálovými prístupovými rampami. Pylóny sú situované v strede rámp. Nosné káble sú kotvené na pylónoch a excentricky na jednej z nosných trubiek mostovky. Zodpovedný za statický výpočet a prípravu dokumentácie DZS. Lávka nebola doposiaľ realizovaná.

Lávka pre peších v Maidstone (Anglicko)

Statický a dynamický výpočet konštrukcie z predpätého pásu o dvoch poliach zostavený z prefabrikovaných železobetónových segmentov so spraženou monolitickou doskou. Konštrukcia je pôdorysne zalomená so strednou podperou tvorenou železobetónovým schodiskom ako vzperou a oceľovým tiahlom. Most bol dokončený v roku 2000.

Most na diaľnici cez železnicu, produktovody a rieku Opavu (ČR)

Zodpovedný projektant mostné estakády na diaľnici D47. Konštrukcia je tvorená spojitým nosníkom o 17 poliach s maximálnym rozpätím 45 m. Priečny rez je tvorený dvojicou oceľových I-nosníkov so spraženou betónovou mostovkovou doskou. Mostovková doska je priečne predpätá. Hlavné nosníky sú priamo podoprené na priečne predpätých úložných prahoch podpier.

Lávka pre cyklistov v Českých Budějoviciach (ČR)

Zodpovedný projektant lávky pre cyklistov cez Vltavu o rozpätí 53,2 m. Nosná konštrukcia je tvorená oceľovou mostovkou so spraženou betónovou doskou podopretou excentricky pozdĺž jedného okraja prostredníctvom závesov oceľovým oblúkom. Oblúk je odklonený od zvislej roviny. Konštrukcia je votknutá do integrovaných opier. Most bol dokončený v roku 2006.

Lávka pre peších cez R35 pri Olomouci (ČR)

Statický návrh lávky pre peších cez R35 tvorenej predpätým pásom stuženým vonkajším oblúkom. Nosná konštrukcia je tvorená predpätým pásom o dvoch poliach ktorého vnútornú podperu tvorí betónový oblúk o rozpätí 64 m. Konštrukcia tvorí samokotvený systém minimalizujúci nároky na založenie.

C260 & C270 THSR projekt (Taiwan.)

Koordinácia a kontrola projektov rôznych typov betónových predpätých mostov, vysúvaných mostov a spriahnutých ocelo-betónových mostov vysokorýchlostnej trate v Design Management Department firmy Bilfinger-Berger na úsekoch C260 a C270.

Golden Ears Bridge (Kanada)

Príprava stavby, projektovanie dočasných konštrukcií, postupov výstavby a koordinácia projektov rôznych typov betónových predpätých mostov, spriahnutých ocelo-betónových mostov a hlavného extradosed mosta cez rieku Fraser v Construction Management Department firmy Bilfinger Berger (Canada).

Prevádzkovo-obchodný riaditeľ

Aleš je našou novou posilou v manažmente od mája 2017. Ako skúsený manažér s viac ako dvadsaťročnou praxou má v Link projekte na pozícii prevádzkovo-obchodného riaditeľa na starosti každodenné prevádzkové agendy, procesy spojené s tvorbou ponúk a zmluvných vzťahov, je členom vedenia zodpovedným za dodržiavanie a rozvoj integrovaného systému riadenia a vo svojej kompetencii má rovnako marketingové aktivity spoločnosti.

Aleš začínal svoju profesionálnu kariéru pôvodne ako ekonomický novinár (Hospodárske noviny, Český rozhlas), neskôr pracoval na rôznych manažérskych pozíciách napríklad v spoločnostiach Jihomoravská energetika / E.ON, Starobrno (Heineken), šesť rokov pôsobil v agentúre CzechTrade na pozícii riaditeľa stratégie a business developmentu, následne pracoval niekoľko rokov ako senior konzultant so zameraním na strategické riadenie (Adwise, Ernst & Young) alebo ako riaditeľ Content a PR v marketingovej agentúre Marco, ktorá je členom najväčšej celosvetovej siete B2B agentúr BBN International.

Hlavný projektanti v SK

ing. Martin Kollár
Technický riaditeľ pre SK

ing. Martin KollárMartin je členom tímu Link projekt od roku 2008 a v súčasnosti pracuje ako vedúci projektant predovšetkým na našich projektoch na Slovensku a je zároveň ako technický riaditeľ Link rpojekt SK s.r.o. vedúcim slovenské pobočky Link projektu. Martin má okrem bohatej praxe na „domácich“ projektoch skúsenosti aj z dvojročného pracovného pobytu v USA, kde sa venoval statickej a dynamickej analýze výstavby oceľových konštrukcií v nebezpečných veterných oblastiach.

KĽÚČOVÉ REFERENCIE

I66, Brezno – obchvat I. etapa (SK)

Rôzne typy predpätých a železobetónových mostov na rýchlostnej komunikácii. Projektový inžinier zodpovedný za koordináciu realizačného projektu a realizácie stavby. Riešenie projektových, dizajnových a konfliktných situácií na úrovni investor – projektant – zhotoviteľ.

R4, Ladomirová – Hunkovce + obchvat Prešova (SK)

Rôzne typy predpätých a železobetónových mostov na rýchlostnej komunikácii. Projektový inžinier zodpovedný za koordináciu projektantov.

R55, Babice – Staré Město, mosty SO203, SO204, SO205, SO206 (ČR)

Rôzne typy predpätých a železobetónových mostov na rýchlostnej komunikácii. Projektový inžinier zodpovedný za statickú a dynamickú analýzu a podrobný návrh dodávateľa.

Jadrová elektráreň Mochovce, Blok 3 a 4 (SK)

Asistent koordinátora projektu na nukleárnej časti stavby. Zodpovedný za koordináciu stavebných a technologických projektov a medzi investorom a dodávateľom. Riešenie projektových, dizajnových, a prevádzkových konfliktov v záujme investora, rokovania so stavebnými a technologickými projektantmi.

R48, Rychaltice – Frýdek-Místek, SO201, SO204, SO214 (ČR)

Rôzne typy predpätých a železobetónových mostov na rýchlostnej komunikácii. Projektový inžinier zodpovedný za statickú a dynamickú analýzu a podrobný návrh dodávateľa.

D3, Tábor – Veselí nad Lužnicí, SO217 (ČR)

Predpätý betónový komorový diaľničný most cez Myslkovické jazero. Most o rozpätí 34 + 6 × 40 + 34 m v celkovej dĺžke 323 m. Budovaný v 8 etapách s využitím pohyblivé nosné oceľové skruže. Zodpovedný za statickú a dynamickú analýzu.

Bayshore, YMCA, Soil storage halls (USA)

Komerčné oceľové haly pre priemyselné, športové alebo kultúrne využitie. Nosníkové konštrukčné systémy pre vzdialenosti do 60 metrov. Statická a dynamická analýza výstavby v nebezpečných poveternostných podmienkach (východné pobrežie USA, Karibik). Analýza fáz montáže a prepravy.

Ing. Peter Bužek
Vedúci projektant

Ing. Peter BužekPeter pracuje v našom tíme od konca roku 2007. Po krátkom období v brnenskej centrále sa presunul do slovenské pobočky Link projekt v Banskej Bystrici a bol u jej rozjazdu od samého začiatku. V súčasnej dobe tu pôsobí na pozícii zodpovedného / vedúceho projektanta.

KĽÚČOVÉ REFERENCIE:

Betónový štvortrámový most  cez diaľnicu D47, Ostrava

Betónová päťpolová spojitá konštrukcia, navrhnutá ako štvortrám nepriamo uložený na vnútorných podperách . Most betónovaný na pevnej skruži dodatočne pozdĺžne a priečne predopnutý. Celková dĺžka mosta 140 m, rozpätie hlavného poľa 25,8 m.

Betónový komorový most  na ceste I/66, obchvat Brezna (SK)

Betónová päťpolová spojitá konštrukcia. Most betónovaný po etapách na pevnej skruži dodatočne pozdĺžne predopnutý . Celková dĺžka mosta 236m, rozpätie hlavného poľa 49 m.

Betónový dvojtrámový most  cez rýchlostnú cestu R2, Bánovce nad Bebravou (SK)

Betónová trojpolová spojitá konštrukcia. Most betónovaný na pevnej skruži dodatočne pozdĺžne predopnutý . Celková dĺžka mosta 122m, rozpätie hlavného poľa 45,5 m.

Statická a dynamická analýza lávky pre peších Nová Karolína v Ostrave

Statická a dynamická analýza oceľovej oblúkovej konštrukcie lávky pre peších. Návrh tlmiča kmitania nosnej konštrukcie Celková dĺžka lávky 146m, rozpätie hlavného poľa 102 m.

Hlavný projektant v ČR

Stanislav Brtáň
Vedúci projektant

Stano posilnil náš tím krátko po založení firmy v roku 2007. Ako skúsený praktík dnes pôsobí v úlohe vedúceho projektanta a svoje skúsenosti odovzdáva mladším kolegom.

KĽÚČOVÉ REFERENCIE:

Letmo betónovaný most cez kanál Váhu, Horná Streda, D61 (SK)

Trojpólový spojitý trám dĺžky 178 m s hlavným rozpätím 66,5 m a komôrkovým priečnym rezom. Pozdĺžne vnútorné i vonkajšie predpätie.

Lávka pre peších a cyklistov u Incheby cez D1 a cestu, Bratislava (SK)

Päťpolová spojitá doska z predpätého betónu vystužená v strednom poli jedným oceľovým oblúkom (Langrův trám). Celková dĺžka 91 m, rozpätie hlavného poľa 34 m. Výťahy u oboch koncov lávky.

Lávka pre peších u Auparku cez D1 a cestu, Bratislava (SK)

Dvoj a štvorpólová spojitá doska z predpätého betónu vystužená v strednom poli jedným oceľovým oblúkom (Langrův trám). Celková dĺžka 113,5 m, rozpätie hlavného poľa 34 m.

Letmo betónovaný most cez údolie a železnicu, Ožďany, R2 (SK)

Päťpolový spojitý trám dĺžky 431 m s rozpätím vnútorných polí 87,5 m a komôrkovým priečnym rezom premenné výšky. Pozdĺžne vnútorné i vonkajšie predpätie.

Železobetónový most cez Ostravicu, D47, Ostrava (ČR)

Štvorpólový spojitý trám s rezom tvoreným oceľovou komorou so spraženou betónovou doskou. Premenná výška prierezu. Celková dĺžka 343 m, rozpätie hlavného poľa 100,3 m. Letmá montáž OK, betonáž do pojazdných vozíkov. Priečne súdržné a pozdĺžné vonkajšie predpätie. Poddolované územie.

Koordinátor mostných objektov, D1 Jánovce – Jablonov (DSP, 19 mostov) (SK)
Most u dojčenského ústavu, Olomouc (ČR)

Jednopólová doska vystužená oceľovými oblúkmi (Langrův trám). Rozpätie mosta 64,9 m. Šírka mosta 13,35 m. Pozdĺžne súdržné predpätie.

Lávka cez Ostravicu, Frýdek-Místek (ČR)

Trojpólový predpätý pás dĺžky 100,5 m. Rozpätie hlavného poľa 50 m. Mestská lávka pre chodcov a cyklistov.

Cestný most na I / 3, Tábor (ČR)

Trojpólový vzpěradlový jednotrám. Celková dĺžka 105,8 m. Rozpätie hlavného poľa 34 m. Pozdĺžne a priečne súdržné predpätie. Most cez železničnú trať Tábor – Sudoměřice.

Koncepcia mostov a lávok na Galériu Šantovka, Olomouc (3 mosty a 5 lávok) (ČR)
Lávka pre peších – severné napojenie na Galériu Šantovka, Olomouc

Sedmipolová spojitá doska. Celková dĺžka 144,3 m. Rozpätie hlavného poľa 28,6 m. Oceľové podpery s rozvetveným zhlavím. Pozdĺžne nesúdržné predpätie.

Architektonicko-konštrukčná súťaž Komenského most, Jaroměř (ČR)

Jednopólová oceľová priehradová konštrukcia s betónovou doskou s rozpätím 62 m. Opláštenie lešteným nerez plechom. Odmena za spoluautorstvo návrhu.

Architektonicko-konštrukčná súťaž Lávka cez Labe, Hradec Králové (ČR)

Jednopólové rámová konštrukcia z predpätého betónu s rozpätím 64 m a šírkou 12,5 m. Spoluautor návrhu.

Koordinátor mostných objektov, R2 Ruskovce – Pravotice, Bánovce nad Bebravou (SK) (13 mostov)
Prefabrikovaný most na R2 cez železničnú trať (SK)

Osmipolový spojitý prefabrikovaný most. Celková dĺžka 210,5 m. Rozpätie hlavného poľa 31 m. Spriahnutie betón – betón. Vopred predpäté prefabrikáty.

Architektonicko-konštrukčná súťaž Most cez Moravu, Litovel (ČR)

Jednopólový predpätý rám s rozpätím 32 m. Autor návrhu – 1. cena.

Koordinátor mostných objektov, D55 (R55) 5507 Babice – Staré Město (DSP, 16 mostov) (ČR)
Architektonicko-konštrukčná súťaž Lávka cez Lubinu, Příbor (ČR)

Jednopólový oceľový parapetný nosník s rozpätím 36,3. Obojstranné votknutia. Spoluautor návrhu – 3. cena.

Cestný most ul. Masarykova, Olomouc (ČR)

Dvojpólová oceľová konštrukcia vystužená oceľovými oblúkmi (Langrův trám). Celková dĺžka 63,3 m. Rozpätie hlavného poľa 38,3 m. Spolupráca s architektmi z DRNH.

Architektonicko-konštrukčná súťaž Most Mezibořská, Litvínov (ČR)

Trojpólový spojitý parapet z predpätého betónu s hlavným rozpätím 47,5 m. Autor návrhu

Koordinátor mostných objektov, I / 57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat (DUR, 18 mostov) (ČR)

 

Kontakt

Link projekt Slovenská republikaLink projekt Česká republika

Link projekt SK s.r.o.

 

Sídlo: Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: +421 484 716 022
Fax: +421 484 716 038

E-mail: linkprojekt@linkprojekt.sk
Web: www.linkprojekt.sk

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava
Č.ú.: 2621232153/1100

IČ: 44 750 498
DIČ: 2022846045
IČ DPH: SK2022846045

  Napíšte nám


  Link projekt s.r.o.

  Sídlo: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

  Telefón: +420 539 09 00 10
  Fax: +420 539 09 00 00

  E-mail: linkprojekt@linkprojekt.cz
  Web: www.linkprojekt.cz

  Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
  Č.ú.: 35-4787200257/0100

  IČ: 276 78 032
  DIČ: CZ 276 78 032

   Napíšte nám